RDI wydaje oświadczenie w sprawie działalności Jana Grabowskiego

Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom i współpracujący z nią naukowcy wobec konieczności obrony dobrego imienia Polaków często bezimiennych, zamordowanych za pomoc Żydom, stanowczo sprzeciwiamy się działalności i wypowiedziom Jana Grabowskiego, historyka wykładającego na uniwersytecie w Ottawie. W swoich licznych publikacjach i wypowiedziach publicznych fałszuje historię Polski, głosząc tezy sugerujące, że Polacy są współwinni zagłady Żydów.

Jan Grabowski to ceniony na świecie badacz historii Holocaustu, który prezentuje stanowisko zbieżne między innymi z Janem Tomaszem Grossem i Barbarą Engelking. Główne tezy jego prac i wypowiedzi medialne ukazują Polaków jako współwinnych zbrodni Holocaustu oraz jako powojennych kontynuatorów ludobójczych działań niemieckich, których przejawem miał być chociażby tzw. pogrom kielecki. Z ust historyka padają oskarżenia o brak jakichkolwiek działań polskich władz wobec zagłady Żydów oraz sugestia, że tragiczny los Żydów był Polakom na rękę i stanowił jedyną nić porozumienia z niemieckim okupantem.

– Próby przypisania Polakom części odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej i za Holokaust są ewidentnym działaniem na szkodę Polski i opierają się na szacunkowych niepotwierdzonych liczbach Jana Grabowskiego. Trzeba przypomnieć też, że najwięcej Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata od-znaczonych przez Instytut Yad Vashem to Polacy. To aż 6706 osób! Dla uratowania jednego Żyda potrzeba było zaangażowania kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu osób. Wielu Polaków pozostało bezimiennymi bohaterami, bo Żydzi którym pomagali nie dotrwali do końca wojny, albo też chcieli te trudne wydarzenia zapomnieć, bądź nawet nie pamiętali nazwisk tych, którzy im pomagali. Polacy ofiarnie wspierali swoich sąsiadów, krewnych, a nawet nieznajomych, mimo że karą za jakąkolwiek pomoc okazaną Żydom była śmierć. Warto zadać pytanie, dlaczego w okupowanej Polsce była aż taka kara za pomoc Żydom. Tylko w Polsce – mówi Mira Wszelaka, prezes Reduty Dobrego Imienia.

Wnioski wysnuwane przez Jana Grabowskiego, mimo że nieprawdziwe, są powielane na świecie. Jego teksty, bądź teksty powołujące się na jego prace można znaleźć wśród gazet takich jak izraelskie: Haaretz i Times of Israel, amerykański Washington Post czy hiszpański El Pais. Jego publikacje są materiałem źródłowym dla wielu dużych domów wydawniczych jak MacMillan czy wydawnictw akademickich Oxfordu czy Harvardu. Dodatkowo niepokojące jest, że książka Jana Grabowskiego Polowanie na Żydów. Zdrada i morderstwo w okupowanej przez Niemcy Polsce została uhonorowana w 2014 roku nagrodą instytutu Yad Vashem, z którym autor pozostaje w zażyłych stosunkach.

W związku z powyższym, Reduta Dobrego Imienia opracowała dokument wyrażający sprzeciw wobec działalności Jana Grabowskiego i wzywający go do zachowania rzetelności naukowej. Pod listem podpisało się ponad 130 naukowców, którzy także widzą szkodliwość wypowiedzi historyka z Ottawy. Stanowisko zostało przetłumaczone na język angielski. Dokument otrzyma Uniwersytet w Ottawie, uczelnie na których Grabowski miał prelekcje i wystąpienia, wydawnictwa w których publikował artykuły i książki. Treść pisma otrzymają także media, które powołują się na Grabowskiego i jego publikacje, w wypowiedziach na temat Polski, Polaków i historii naszego kraju.

– Mamy nadzieję, że działanie które podejmujemy zatrzyma nieustannie postępujący proces czynienia z Grabowskiego autorytetu dotyczącego historii Polski. Fakt, że Grabowski jest Polakiem i zajmuje się tematyką Holokaustu, nie świadczy o tym, że jest jedynym ekspertem, na którego media mogą się powoływać w tych kwestiach. W naszym kraju jest wielu historyków specjalizujących się w historii Żydów, doskonale władających językami obcymi, mającymi dostęp do badań na ten temat. Mam nadzieję, że pseudofakty, które próbuje wypromować Grabowski, nie zastąpią prawdy – dodaje prezes RDI.

Jan Grabowski ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się na Wydziale Historii Uniwersytetu Montrealskiego. Pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu w Ottawie jako profesor. Jest członkiem Centrum Badań nad Zagładą Żydów PAN. Jego Ojciec był Żydem ocalałym z Holocaustu. Autor lub współautor książek m.in “Ja tego Żyda znam! Szantażowanie Żydów w Warszawie 1939-1943”, “Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu”, “Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950”, “Zarys Krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów, 1942-1945”, “Hunt for the Jews. Betrayal and murder in German-occupied Poland”.

 

Stanowisko naukowców polskich skupionych wokół Reduty Dobrego Imienia – Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom wobec działalności Jana Grabowskiego

My, niżej podpisani naukowcy polscy, pracujący zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, stanowczo sprzeciwiamy się tworzeniu i rozpowszechnianiu przez Jana Grabowskiego fałszywego i krzywdzącego obrazu Polski i Polaków podczas II wojny światowej oraz obarczaniu Narodu Polskiego winą za zbrodnię Holocaustu.

Trzeba zwrócić uwagę na różnicę między sytuacją w innych krajach – takich jak Francja, Belgia, Holandia, Norwegia, Węgry – a sytuacją, w jakiej znaleźli się ludzie w Polsce, gdzie skala terroru ze strony niemieckiego okupanta była bez porównania większa. Mimo to nie znalazła się żadna instytucja reprezentująca społeczeństwo i Naród Polski, która poparła by politykę okupanta – jak to miało miejsce w pozostałych krajach europejskich, gdzie funkcjonowały kolaboracyjne rządy i formacje, w tym wojskowe (np. dywizje SS “Wiking”, “Nordland”, “Galizien”, “Nederland”, “Wallonien”, “Charlemagne”, „La División Azul”). Co więcej Polacy czynnie przeciwstawiali się procesowi niemieckiego ludobójstwa poprzez aktywne działanie w instytucjonalnych formach prawnych i organizacyjnych powołanych w podziemiu wyłącznie w celu ratowania Żydów (Rada Pomocy Żydom – Żegota).

Jesteśmy świadomi, że podczas działań wojennych nie wszyscy ludzie prezentują postawę heroiczną, wielu za najważniejsze uznaje ochronę życia własnego i najbliższych, a niektórzy dopuszczają się niegodziwości dla własnej korzyści. W czasie II wojny światowej, pod wpływem demoralizujących okoliczności i działań niemieckich, jednostki zachowujące się niegodnie znajdowały się zarówno wśród Polaków, jak i Żydów (szczególnie w gettach). Trzeba przy tym pamiętać, że celem Niemców było również „wytępienie narodu polskiego” i „zniszczenie Polski bez reszty”, co zapowiadał Hitler jeszcze przed wybuchem wojny, a realizował poprzez eksterminację Polaków m.in. w obozach na terenie okupowanej Polski i Niemiec, w więzieniach i podczas publicznych egzekucji.

Największa liczba wśród Sprawiedliwych odznaczonych przez Instytut Yad Vashem to Polacy. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza że jedynie w okupowanej Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci nawet dla całej rodziny ukrywającego. Dla uratowania jednego Żyda potrzeba było zaangażowania kilku, a czasem nawet kilkudziesięciu osób. Rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie w Londynie, ani żadne podległe mu instytucje, nigdy nie zgadzał się z niemiecką polityką eksterminacji wobec Polaków, Żydów czy innych obywateli polskich:

Rząd Polski staje w obronie wszystkich swych obywateli, bez względu na wyznanie i na narodowość, i czyni to w imię tak interesów państwowych, jak w imię uczuć ludzkich i zasad chrześcijańskich. Łączą się z nim Polacy w Kraju i na obczyźnie. Na zjeździe Rady Polonii w Buffalo w Ameryce na wniosek ks. Szubińskiego uchwalono protest przeciw ghettom i bestialskim prześladowaniom Żydów w Polsce. Takie jest stanowisko Polaków!
Przemówienie wicepremiera Stanisława Mikołajczyka podczas posiedzenia Rady Narodowej RP [fragment] – Londyn, 27 listopada 1942

Obok powyższej wypowiedzi do wiadomości publicznej zostały podane inne podobne wezwania, między innymi:
1. wydana 17 kwietnia 1940 roku przez rządy Polski, Wielkiej Brytanii i Francji wspólna deklaracja przeciw „okrutnemu prześladowaniu Żydów”;
2. Uchwała Rady Narodowej RP w sprawie masowych niemieckich mordów ludności żydowskiej w okupowanej Polsce – Londyn, 27 listopada 1942;
3. nota ambasadora RP w Londynie Edwarda Raczyńskiego do Rządów Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1942 roku.

Przypisywanie Polakom współudziału w Zagładzie ze względu na istnienie tzw. „granatowej policji” jest całkowitym nieporozumieniem. Powołanie takich służb jak „granatowa policja” i obsadzenie jej członkami społeczeństwa podbitego kraju nie jest fenomenem polskim i wynika z logiki okupacji – żadna siła okupacyjna nie jest w stanie samodzielnie zabezpieczyć funkcjonowania wszystkich usług sektora publicznego okupowanego przez siebie kraju, realizowanych przez straż pożarną, inspekcje sanitarne, urzędy pocztowe. Wysnuwanie w oparciu o to zarzutu kolaboracji, a ściślej współudziału w odbywającej się w tym czasie zagładzie Żydów, prowadzić może do absurdalnych i kuriozalnych wniosków, wszak analogiczne służby i instytucje funkcjonowały w obrębie społeczności żydowskiej w utworzonych przez Niemców gettach.

Grabowski nie przestrzega podstawowych zasad rzetelności badacza, używając obrazowych i zdecydowanie przerysowanych określeń bardziej w celu budowania konstrukcji propagandowych niż pokazania rzetelnego obrazu. I tak nazywa „morzem zła” liczbę 1015 udokumentowanych żydowskich ofiar zamordowanych przez jednostki zdemoralizowane okrutną i nieludzką okupacją, a jednocześnie pomija wiele tysięcy osób ocalonych z Zagłady przez najczęściej bezimiennych bohaterów. Warto przypomnieć, że 6706 Polaków uhonorowanych zostało tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Przy tym możliwości skutecznego pomagania Żydom były ograniczone także tym, że 85 % przedwojennej ludności żydowskiej nie władało językiem polskim, występowała więc bariera komunikacyjna. Żydzi ortodoksyjni nie zawsze godzili się na oddanie swych dzieci pod opiekę „gojom”. Z kolei obopólna nieufność to skutek sowieckiej okupacji, której często orędownikami i beneficjentami była ludność żydowska. Stanowisko Jana Grabowskiego wobec wydarzeń w Jedwabnem oraz tzw. pogromu kieleckiego pozbawione jest kontekstu historycznego i w takiej formie wprowadzane do światowej opinii publicznej. Eliminacja z życiorysu diaspory żydowskiej kluczowych faktów, które rzuciłyby cień na postawę wielu ofiar, nie pozwala przedstawić rzeczywistego obrazu relacji polsko-żydowskich.

Nie można na podstawie dywagacji obliczonych na wywołanie sensacji i rozgłosu, żonglując sformułowaniami „liczni”, „rzesze”, „wielu”, grać na nastrojach światowej opinii publicznej, deformując przy tym obraz Polski. Nie ma to nic wspólnego z nauką, której celem jest służba prawdzie. Musimy pogodzić się z faktem, że nie poznamy szczegółów życia i śmierci wielu z pomordowanych Żydów oraz licznych Polaków, którzy razem z ukrywanymi Żydami zapłacili najwyższą cenę, a ze względu na restrykcyjne warunki przyznawania tytułu „Sprawiedliwego” i niebranie pod uwagę polskich świadków – nigdy zasłużonej sprawiedliwości świat im nie oddał.

O postawie społeczeństwa polskiego wobec Żydów najlepiej świadczą sami Żydzi:

Panuje u nas pogląd, że antysemityzm znacznie się wzmógł w okresie wojny, że Polacy w swej większości są zadowoleni z nieszczęścia, które spotkało Żydów w miastach i miasteczkach Polski itp. Uważny czytelnik naszych materiałów znajdzie setki dokumentów świadczących o czymś wręcz przeciwnym. W niejednym sprawozdaniu z miasteczka przeczyta on, jak serdecznie odnosiła się ludność polska do żydowskich uchodźców. Dowiecie się o setkach wypadków, kiedy chłopi w ciągu długich miesięcy ukrywali i dobrze karmili żydowskich uchodźców z okolicznych miasteczek
„Notatki z getta” Emanuel Ringelblum Warszawa 1943

Wzywamy Jana Grabowskiego do zaprzestania szkalowania Narodu Polskiego i do przyjęcia postawy godnej pracownika naukowego, która polega na służbie prawdzie. Działalność Jana Grabowskiego nie tylko nie przyczynia się do poznania prawdy, ale jest też rozsadnikiem kłamstwa w międzynarodowym życiu publicznym i naukowym, a więc jest sprzeczna z powołaniem naukowca.


PODPISALI:

prof. Andrzej Staruszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. Tadeusz Pyrcioch, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny, Radom
prof. dr hab. Józef Drabik
prof. Tomasz Panfil, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
prof. IKFP, dr hab. Paweł Weroński, PAN, Kraków
prof. Jacek Leśkow, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. Piotr Boguslawski, PAN, Warszawa
prof. Dorota Filipczak, Uniwersytet Łódzki, Łódź
prof. zw. dr. hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. dr hab. dr hc multi Wacław Leszczyński, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, PAN, Warszawa
prof. Andrzej Kozłowski
prof. zw. dr hab. Czesława Piecuch, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Associate Professor, Jacek Fraczak, Missouri State University, USA
prof. Andrzej M. Pawlak, Politechnika Białostocka, Poznań
prof. zw. dr hab. Mariusz Ziółkowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Associate Professor Marek J. Druzdzel, University of Pittsburgh, USA
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gosiewski, PAN, Gliwice
prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
prof. dr hab. Marek Moszyński, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Warszawa
prof. Zofia Denkowska, Uniwersytet Angers, Francja
prof. dr. hab. Zdzisław Denkowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. nzw. dr hab. Marek Chowaniec, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
prof. Andrzej Altenberger, University of Minnesota oraz St. Cloud State University, USA
prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
ks. prof. Waldemar Gliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
prof. nzw. dr hab. Tadeusz Jacyna, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
prof. Aniela Książek-Szczepanikowa
prof. Zbigniew Antczak, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
prof. nzw. dr hab. Katarzyna Lisowska, Instytut Onkologii, Gliwice
prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, Uniwersytet Warszawki, Warszawa
prof. Lucjan Piela, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
prof. dr hab. Irena Kasacka, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Prof. zw. dr hab. Maria Dzielska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. Tomasz Kowalski, La Trobe University, Melbourne, Australia
prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Instytut Farmaceutyczny, Warszawa
prof. dr hab. inż. Artur Przelaskowski, Politechnika Warszawska, Warszawa
prof. nzw. dr hab. Paweł K. Zarzycki, Politechnika Koszalińska, Koszalin
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska, Kraków
prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
prof. UJK dr hab. Maria Górska-Zabielska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
prof. nzw. dr hab. inż. Artur Blum, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
prof. Wojciech Rypniewski, PAN, Poznań
prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz
prof. dr hab. Mirosław Markiewicz, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
prof. nzw. dr hab. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska, Wrocław
prof. dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
dr hab. Zbigniew B. Gaś, Lublin
dr hab. Leszek Józefowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
PhD Romuald Pawluczyk, P&P Optica , Waterloo, Kanada
dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
dr hab. Andrzej Niemunis, Karlsruher Institut fuer Technologie, Niemcy
dr hab. inż. Maciej Stanisław Siekierski , Politechnika Warszawska, Warszawa
dr hab. Witold Kołłątaj, Uniwersytet Medyczny, Lublin
dr hab. Mikołaj Krasnodębski, Niemcy
dr hab. Danuta Drozdowska, Uniwersytet Medyczny, Białystok
dr hab. inż. prof. nzw. Janusz Wójcik, Politechnika Śląska
dr hab. Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny, Lublin
dr hab. Tomasz Sulej, PAN, Warszawa
dr hab. prof. Andrzej Szymański, Uniwersytet Opolski, Opole
dr hab. Witold Toczyski, ATENEUM, Gdańsk
dr hab. Grażyna Zając, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr hab. inż. Monika Lewandowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
dr Michał J. Piotrowicz, U.S. Naval Research Laboratory, Waszyngton, USA
dr Urszula Idziak-Smoczyńska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Hanna Karp, WSKSiM, Toruń
dr Paweł Więckowski, WSH TWP, Szczecin
dr inż. Szymon Gontarz, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr Beata Głodzik, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Warszawa
dr Dorota Niewiedział, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
dr Justyna Kozłowska, Akademia Teatralna, Warszawa
dr Zbigniew Miskiewicz, Centrum Onkologii, Warszawa
dr inż. Andrzej Wojtas
dr Katarzyna Bogacka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
dr Michał Kapias, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
dr Przemysław Nuc
dr Aleksander Kisil
dr Magdalena Rzadkowolska
dr Małgorzata Wojtys, University of Plymouth, Wielka Brytania
dr inż. Piotr Grzybowski, Politechnika Warszawska, Warszawa
dr Robert Sobków, Wyższa Szkoła Handlu i Usług, Poznań
dr Barbara Kołłątaj, Uniwersytet Medyczny, Lublin
dr Józef Orzeł
dr Paweł Bogacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
dr Mirosława Błaszczak-Wacławik, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr Zbigniew Świerczyński, Uniwersytet Medyczny, Kraków
dr Maciej Karwas, Akademia Sztuki Wojennej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
dr Mirosław Boruta, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
dr Bożena Cząstka-Szymon, WSP, Katowice
dr Bogdan Barwiński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
dr Maria Dębowska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
dr Marek Mariusz Tytko, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
dr Maciej Mateusz Telesiński, PAN, Sopot
dr Radosław Rabiański, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań
dr Paweł Zagożdżon, Politechnika Wrocławska, Wrocław
dr Aneta Pisarska, PWSZ, Kalisz
dr Józef Wieczorek
dr inż. Zbigniew T. Pągowski, Instytut Lotnictwa, Warszawa
dr Arnold Warchał, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
dr Magdalena Malik, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Opole
dr inż. Olga Siedlecka-Lamch, Politechnika Częstochowska, Częstochowa
dr Witold Domogalla, Niemcy
dr Bogumiła Kempińska-Mirosławska, Uniwersytet Medyczny, Łódź
dr inż. Bolesław Giemza, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
dr Ryszard Podgórski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
dr Witold Wardal
dr Małgorzata Kupisz-Urbańska, Uniwersytet Medyczny, Warszawa
dr Marta Cywińska, Warszawa
dr inż. Zbigniew Kokosiński, Politechnika Krakowska, Kraków
dr Krzysztof Tytkowski
dr Anna Katarzyna Dulska, Hiszpania
dr Anna Waśko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
mgr Irena Perkins, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
mgr Katarzyna Susabowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
mgr Paweł Konieczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
mgr Urszula Gutowska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
mgr Renata Martin, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
mgr Barbara Stanisława Tytko, Kraków
mgr inż. mech. Edward Roeding
inż. Dariusz Kulczyński
mgr Rafał Brudnicki
inż. Norbert Patalas
mgr Igor Gielniak
mgr Radosław Łosiewicz
Jarosław Rybski
Janina Hera
Andrzej Baczewski
Ryszard Świerczewski
Wojciech Skrzypek
mgr Tomasz Cioska

Kliknij i pobierz stanowisko RDI i naukowców w języku polskim lub angielskim:

Stanowisko wobec działalności Jana Grabowskiego The standpoint on the activities of Jan Grabowski

Dodaj do zakładek Link.

65 odpowiedzi na „RDI wydaje oświadczenie w sprawie działalności Jana Grabowskiego

 1. Bielik Leszek mówi:

  W 1894 roku żyd z Francji Bernard Lazare napisał felieton o antysemityzmie stwierdzając że za los żydów odpowiadają sami żydzi i ich przywódcy …

 2. Trudno uwierzyc ze czlowiek dzialajcy na szkode Narodu Polskiego jak Jan Grabowski jest Polakiem.
  Powinien byc uznany za zdrajce i tak jak zdrajca potraktowany.

  • Marek Jaskółka mówi:

   W tekście oświadczenia jest informacja, że ojciec Jana Grabowskiego był Żydem. Wynika z tego, że J. Grabowski Polakiem nie jest.

   • Rafał Tomasz Chmura mówi:

    Witam. Krótkie sprostowanie Żydem w judaizmie można być tylko po Matce. (mówimy oczywiście o Ortodoksach)J. dr. Grabowski jest Niestety Polakiem. Według mnie “naukowiec” dr. J. Grabowski, dopóki Nie przeprosi i nie naprawi szkód wyrządzonych Wizerunkowi Państwa i Narodu Polskiego. Winien być w środowisku naukowym i jak w społeczeństwie. Skazany na Infamię i Ostracyzm, oraz Persona non grata na terytorium RP. Ten “naukowiec”, podobnie jak socjolog Jan. T Gross (też, nie Żyd),robi to wszystko w celach finansowych. Proszę Państwa doskonała książka prof. Normana Finkelsteina Przedsiębiorstwo Holocaust, doskonale pokazuje mechanizm szantażu. Można zrozumieć ból, cierpienie, traumę Żydów. Ale, środowisko polityczne i finansjery Żydowskiej wykorzystuje cierpienie przodków do szantażu Moralnego i Materialnego wobec Wszystkich, których można oskarżyć za zbrodnie lub współudział na Żydach. Jak wiadomo obywatele Polski( oprócz Ukrainy, części Rosji) jako Jedyni w okupowanej przez Niemcy Europie 1939-45 byli skazywani na śmierć za pomoc Żydom zarówno 1-osobowo jak i określona społeczność (rodziny, całe wsie). Wiadomo nie od dziś że w każdej zbiorowości, są ludzie zarówno szlachetni (osoby prywatne,, org. Żegota jak podli (szmalcownicy, policja Żydowska, Judenraty. Również, mają nieczyste sumienie mają Żydzi Amerykańscy, którzy mimo raportów z polskiego wywiadu- kurier Jan Karski u prezydenta F.D Roosevelta, nic nie Zrobili. PS. Przepraszam za tak emocjonalny tekst. Ale moja rodzina ze strony Matki podczas okupacji Kielecczyzny pomagała Żydom. I nigdy nie zgodzę się na generalizowanie czynów jako ogółu.. Można ocenić osobę, może daną zbiorowość, ale nie Cały Naród dziękuję

    • Tess mówi:

     Dokladnie Rooswelt rozmawial z Karskim ale oficjalnie udal ze nie wierzy w holocaust i dlatego cofnął pierwsze statki z Żydami z Europy. Ale oni okazali sie cwansi przybywali jako Polacy badz Rosjanie z podrobionymi dokumentami. Wiem co piszę bo tacy Żydzi obecnie super prosperują w NY dostali na kresach odpowiednie polskie dokumenty miedzy innymi mojego nazwiska (takie odkrycie zrobiłam w NY)

  • FDFEERER mówi:

   PISZE PRAWDE ZACZNIJ WRESZCIE CZYTAC !

 3. Anna Bączek mówi:

  Jestem prostą, mało wykształconą kobietą,rozumiem jednak że w przypadku wojny ,kraj napadnięty broni się nie współdziała z okupantem.Oczywiście są wyjątki i ,,czarne owce” jednak one nie powinny wpływać na ocenę całego narodu . Zupełnie niezrozumiałe są poglądy J. Grabowskiego ciekawe kto go wykształcił ?????? niech Bóg da mu oczy i światło .

 4. prof. dr hab. Tadeusz Jopek mówi:

  Wypowiedzi i działalność Jana Grabowskiego nie przynoszą mu chwały. Dziękuję RDI za jej trud w odpieraniu ataków zniesławiających naszą ojczyznę.

 5. Jan Czekajewski mówi:

  Widocznie Jan Grabowski jest jednym z tych “Polaków” , ktorzy sie zorientowali, tak jak Jan Tomasz Gross i nawet Kosinski, ze szkalowanie Polakow jest finansowo popłacalne, szczegolnie w USA i Kanadzie. Wspomniane osoby nie zauwazaja, ze za ich “dzialalnosc” dostaja ochlapy ktore spadaja z “panskiego stolu”

 6. Alexander Besame Mucho mówi:

  Dziękuję RDI za Waszą działalność! Ciekawe, jakie poprzednie było nazwisko historyka Grabowskiego??

 7. Ewa Gautier mówi:

  Po raz pierwszy spotkalam sie z tym nazwiskiem w Montrealu. Byłam zaproszona do Segal centrum, (Ośrodek kultury żydowskiej)
  na spotkanie z Janem Grabowskim ktory miał mowić o współwinie Polaków z Niemcami za Holocaust. Zaprosił mnie na to spotkanie mój znajomy Kanadyjczyk wyznania mojżeszowego. Podziękowałam mu za zaproszenie wyjaśniając mu, ze moi znajomi Żydzi, zarówno we Francji jak i w Montrealu przezyli tylko dlatego, ze Polacy ryzykowali swoje życie.
  Napislam pamiętnik mieszkając w Paryżu z Żydem ktory był w Getto w Warszawie, ktory mówił,” ze nikogo tak sie nie bal jak policji żydowskiej w Getto”
  Zapytałam mojego znajomego co zrobill Roosvelt i Żydzi amerykańscy kiedy Jan Karski poinformował ich o tragedii w obozie koncentracyjnym w Birkenau-Oświęcim.

 8. watra1 mówi:

  Wielkie dzięki Reducie za prowadzenie akcji w obronie godności Narodu Polskiego.
  Marek Popowicz-Watra

 9. Grażyna Selbach mówi:

  Jak można zmieniać fakty historii i to tak w niecny sposób.
  Od ludzi wysoce wykształconych wymaga się prawdy potwierdzonej wydarzeniami ,które miały miejsce,a nie insynuacji i przedstawianie swojego punktu widzenia tym bardziej na takiej pozycji społecznej .
  Nie mogą i nie powinny ukazywać się publikacje nie spełniających tych wymogów.

 10. Zofia Salamon mówi:

  Gdyby Jan Grabowski był uczciwym człowiekiem pisał by o prawdziwych przyczynach wojny i jej skutków – nieszczęść wielu narodów. Zginęło w niej wielokrotnie więcej ludzi innych narodowości niż Żydzi. Pisał by o tych, którzy pomagali uzbroić się hitlerowskim Niemcom i rozpętać tę straszną wojnę. Nie jest tajne, kto pomagał Hitlerowi i komu służy Jan Grabowski.

 11. Andrzej Wiciński mówi:

  Przydałaby się stała współpraca działań RDI z jakąś uznaną na świecie instytucją izraelską, polegająca na wypracowaniu wspólnej narracji w wypadkach szkalowania Polski i Polaków.

  • Tess mówi:

   Nie wierze w to , Zydzi w Polsce jeszcze czasami się zachowują.normalnie.Natomiast w USA lub Canadzie wykorzystujac niewiedzę Amerykanow czy Kanadyjczyków szkaluja nas okropnie falszuja historie i sieja propagande.Oni wymyslili ten szantaz poprawnosci politycznej ….nie popieramy ich to jestesmy antysemitami…. i grono lizusow …poprawnych politycznie odwiecznie sie powiększa …..i niewielu prőbuje protestować i walczyc o prawdę

 12. Jacek S. mówi:

  Uważam, że kierownictwo Yad Vashem orientuje się, kto jest kim i jeśli tak, to winno ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Akceptowanie kłamstwa przecież ewidentnie służy budowaniu nienawiści pomiędzy katolikami , a wyznawcami judaizmu w celu łatwiejszej manipulacji tymi drugimi oraz opinią światową, co z reguły prowadzi do konfliktów na mniejszą czy większą skalę. Może niektórzy na tym zarabiają, lecz większość cierpi. Myślę, że do tegoż instytutu należałoby również skierować ten protest.

  • Lidia Grzegorek mówi:

   Zupelnie sie z tym zgadzam. Poza tym 75 % drzewek zasadzonych w Yad Vashem, to dla Polakow co uratowali zycie Zydom w czasie okupacji hitlerowskiej. Chodzac posrod tych drzewek i czytajac nazwiska kazdego Polaka, czy rodziny Polskiej z wyszczegolnieniem komu zycie uratowala poczulam, ze nareszczcie to jest zauwazone. Mieszkam w stanie New York i widze jak w lokalnej prasie czesto uzywa sie sformulowan typu polskie obozy koncentracyjne, widze czesto wrogosc Amerykanskich Zydow do Polakow. Tego typu ludzie to ignoranci, ale niestety krzywdza “image” Polakow.

 13. Leszek K mówi:

  No cóż w tej całej zawierusze Polacy okazali się wyjątkowymi ludźmi
  a Żydzi pozostali Żydami…..

  • Stanislaw mówi:

   Ja jestem Zydem ktory przez dwa lata prubowal zyc w Polsce jako Polak pomimo pogromu w Kielcach ale dano mi do zrozumienia ze jestem nie potrzebny w Polsce. Potem byl okres Gomulki w ktorym przypomniano resztce ze powinni wyniesc sie. A ty bylas i zostalas antysemitka. Mnie uratowalaUkrainka ktorabala sie swego brata.
   Polacy nie byli niwinnemi owcami. Zrozzumiane ze najwiecej sprawiedliwych wsrod narodow sa Polacy ale jaki ich byl procent.
   Porownaj z Holandja, norwegja. Danija, Grecja, croatja,

   • Anna Dulder mówi:

    Tak, procentowo Polska wypada jeszcze wyżej biorąc pod uwagę ilu Żydow przypadało na jednego Polaka. Bo czy łatwiej jest uratowac 6 tysięcy Zydów czy gdy jest ich 3.5 miliona?

 14. Uważam, że działanie Jana Grabowskiego ma szkodę Polski i Polaków jest hanienne i sprzeczne z prawdą historyczną,

 15. Józef Kononowicz mówi:

  Nie wszyscy którzy noszą polskie nazwiska są Polakami. Grabowski brzmi po polsku ale ten profesor z całą pewnością Polakiem nie jest. Jeśli w świecie jest uznanym badaczem a wypisuje takie kłamstwa, to z całą pewnością na uznanie nie zasługuje, a wiedza w świecie o Polsce jest wyjątkowo mizerna. Chyba długo jeszcze będziemy nosić balast nieprawdy o nas po niemal półwieku okupacji rosyjskie po drugiej wojnie światowej. Ci “uznani”i badacze historii o tej okupacji pewnie nawet nie wiedzą

 16. prof.dr hab Rajmund S. Dybczyński mówi:

  Kłamstwa głoszone przez p.Grabowskiego są przykładem swoistej “wdzięczności” Żydów , lub ich potomków ocalonych przez Polaków w Polsce okupowanej przez hitlerowskie Niemcy. Zapotrzebowanie na takie kłamstwa zwłaszcza w USA jest duże, albowiem amerykańscy Żydzi mają nieczyste sumienie ponieważ nie uczynili w czasie wojny nic aby pomóc swoim rodakom. Szukają teraz kogoś na kogo mogli by zrzucić winy swoje i tych Żydów, którzy uratowali się dzięki współpracy z okupantem jak np. policja żydowska w gettach.

 17. Janusz Kamocki mówi:

  Powinniśmy poprosic pana Grabowskiego o poinformowanie nas, jakim cudem jego ojciec, polski Żyd, przeżył tę wojnę.

 18. Janusz B mówi:

  Washington Post to lewacka medialna bojowka, notorycznie
  anty-polska. Powolywanie sie na ich opinie jest nieporozumieniem.
  Grabowski, Gross, Michnik -…karawana jedzie dalej.

 19. agęt mówi:

  Pan Grabowski ongiś publikował, bodaj w Haaretzu”, rewelacje o prześladowaniu Żydów przez Polaków w Dąbrowie Tarnowskiej. Byłem tam wiele lat wcześniej i rozmawiałem z pewnym starszym panem, prawnikiem przedwojennego chowu, Żydem, który opowiadał mi całkiem co innego o stosunkach polsko-żydowskich w Dąbrowie. Zakładając, że mój rozmówca nie kłamał, odnoszę wrażenie że “historyk” Grabowski po prostu wyssał sobie swoje rewelacje z palca.

 20. ghj mówi:

  ciekawe ile zydzi mu zaplacili

 21. Waldemar Solonowicz mówi:

  Urodzilem sie w 1936r w Warszawie,przezylem tu okres wojny i okupacji, polowa mojej rodziny niestety nie. Pamietam terror i represje okupantow niemieckich, dotyczyly w rownym stopniu Zydow jak i Polakow.Zycie Zyda bylo tyle samo warte dla Niemcow co Polaka.Zydow oddzielono od Polakow murem wzbudzalo to w spoleczenstwie polskim strach obawy a nie zadowolenie.W tym samym czasie w Warszawie ciagle odbywaly sie “lapanki” i wywozenie do obozow koncentracyjnych lub masowe rozstrzelania zlapanych ludzi pod bele jakim pozorem.Kiedy dzis po latach slysze ze tacy “bajkopisarze” jak Gross czy Grabowski w ewidentny sposob falszuja owczesna rzeczywistosc, wzbudza zdziwienie tytul naukowy przed ich nazwiskiem. Nie sa Oni odosobnieni w szerzeniu fałszu o tych czasach,przyjmuje to z wielkim smutkiem i przykroscia. Waldemar Solonowicz

 22. Bogdan Pietrzak mówi:

  To smutne.
  Kłamstwo jest zwykle krzykliwe.
  Prawda jest pokorna i cicha.
  Ze złem nie można kolaborować.
  Powiniszmy więcej odsłaniać zwycięstwo Jezusa Chrystusa.

 23. Dr med. Stanislaw Dubiski emerytowany prof. Uniwersytetu Torontonskiego mówi:

  Jako Polak starego pokolenia przezylem II wojne swiatowa, bylem swiadkiem wielu okropnych wydarzen, takich jak eksterminacja Zydow i Polakow przez niemcow,zwiedzalem Yad Vaschem, wiele moich przyjaciol Zydow ocalalo dzieki bohaterstwu ukrywajacych ich Polakow. Wielu z nich znalem osobiscie.
  Haniebna dzialalnosc publicystyczna Jana Grabowskiego w brew niezaprzeczalnym faktom mozna tlumaczyc tylko pobudkami materialnymi. Jan Grabowski okrywa wstydem i hanba Uniwersytet Ottawski.

 24. Moja Mama Leokadia Fladrownika z domu Konopińska w czasie okupacji pracowała na Poczcie w Łodzi w miejsce pracującego przed wojną Mojego Ojca Władysława, który pracował w komorze celnej Poczty Polskiej wykonując prace polegające na dostarczeniu paczek dla mieszkańców Łodzi nadchodzących z całego świata. Adresatami tych paczek w przeważającej mierze byli mieszkańcy Łodzi narodowości żydowskiej , przeto Tata znał prawie na pamięć ich adresy. Wobec zbliżającej się niemieckiej nawały został skierowany przez Urząd Pocztowy i ( organizację – chyba Orła Białego) do ochrony Poczty Polskiej w kierunku na Lwów i dalej Rumunię.
  Moja Mama z jednorocznym dzieckiem tj. ze mną została sama w Łodzi. Dzięki kolegom z pracy mojego Ojca oraz organizacji ZWZ-AK została zatrudniona jako ekspedientka z zadaniem rozdzielania listów wysyłanych przez często anonimowych nadawców do adresatów. W tych przesyłkach były listy kierowane do Gestapo. Zadaniem Mamy było ich wysegregowanie i włożenie w odpowiednie okienko z którego zostały zabierane bez jej wiedzy przez inne osoby. Najwięcej było listów oskarżających Polaków i Żydów szczególnie inteligencję ( duchownych wyznań katolickiego i mojżeszowego profesorów lekarzy i innych) . zgromadzone przez nią listy odbierały też inne kobiety z poza Łodzi – łączniczki ZWZ Pomorze . Po powrocie mojego Taty z pod Lwowa ( został zajęty przez ZSRR ) do Łodzi moja Mama została wycofana z poczty z uwagi na jej i organizacji bezpieczeństwo Pamiętam jako 4 letnie dziecko jak z moim Tatą jechałem tramwajem do getta łódzkiego, gdzie Niemcy organizowali przychodnię stomatologiczną dla Polaków. Jednym z pacjentów tej przychodni byłem też ja ze swoim zębem- mleczakiem. Wszyscy pacjenci w liczbie około 20 siadało na ławkach rozstawionych w pokoju jeden obok drugiego a lekarz Żyd gołymi rękami wyrywał zęby każdemu z siedzacych po kolei. Pieniądze za usługę zabierali Niemcy. Lekarzowi i pielęgniarce dawaliśmy żywność i w ten sposób pomagało się głodującym Żydom . Miałem też wielu kolegów żydowskiego pochodzenia, którzy jako sieroty wychowywane były w polskich rodzinach. Myśmy przynosili odzież i żywność ze swoich domów . Jak się później dowiedziałem od mojego Taty – wiosną 1943 roku moja Mama została zabrana przez Gestapo i tam oraz obozie koncentracyjnym Stutthof była “przesłuchiwana” w wyniku czego zmarła w kilka dni po powrocie do domu. Ojciec Mój ostrzeżony o „gestapowskiej zastawce „ natychmiast po pogrzebie Mamy wysłał mnie z moją Babcią na wieś na Pomorze a sam ukrywał się przez u przyjaciół pod innym nazwiskiem.
  Więc Panie Profesorze Grabowski tak zachowywali się Polacy a Pan wykształcił się za polskie pieniądze śmie rzucać kalumnie na tych wśród których się Pan wychował.
  Nie wiem może Moja Mama oddając cierpienia a nawet życie a może Mój Tata – skazany na poniewierkę uratował życie Pana Dziadka, Ojca czy Matki a ja zostałem sierotą wychowywany u babci często głodny i bity pejczem z ołowianą kulką na końcu przez „Panów Niemców”.
  Tak było Panie Grabowski .
  Moja druga Mama,,- Wiktoria Fladrowska z domu Młynarz która wyszła za mąż (po wojnie w 1947 roku) za mojego Ojca przebywała wraz ze swoją siostrą Heleną Chrzanowska były łączniczkami ZWZ -AK Pomorze o których wspominałem wcześniej ale również udzielały wszelkiego wsparcia rodzinom , których mężowie byli na frontach oraz obozach bez względu na wiarę i narodowość ( w tym Żydów). Druga Mama opowiedziała mi przed swoja śmiercią dopiero 1991 roku, że były dowodzone przez Generał Wojska Polskiego – Elżbietę Zarzycką – „cichociemną” i zostały aresztowane w 1942 roku przez Gestapo Gdańskie a później więzieniami obozu Stutthof , Ale to odrębna historia. Dodam tylko że ich starszą siostrą była Genowefa Młynarz – żołnierz wywiadu przydzielona do służby w siatce wywiadu Okręgu Północ ZWZ-AK Pomorze, łączniczka, telefonistka stoczni Kriegsmarine w Gdyni na Oksywiu przekazywała informacje o wszelkich ruchach jednostek morskich kierowanych po remontach do służby w morzu. Była uczestnikiem wykradzenia dokumentacji technicznej prototypu najnowocześniejszej łodzi podwodnej. Aresztowana przez Gestapo Gdańskie, krótko przebywała w obozie koncentracyjnym Stuttoff zaś później wywieziona do więzienia berlińskiego Moabit . W maju 1944 roku skazana na śmierć przez ścięcie. Wyrok wykonany w lipcu 1944 roku w wiezieniu w Plotzensee.
  Więc powtarzam tak było Panie Grabowski
  Pozdrawiam wszystkich i Pana Panie Profesorze Kazimierz Fladrowski

 25. Mariusz mówi:

  Podziękowania i gratulację za udział w obronie dobrego imienia Polski dla tak licznego grona profesorów i pracowników naukowych. Osobiście ubolewam nad brakiem podpisu jakiegokolwiek pracownika naukowego z UMK w Toruniu.

 26. Ewa Rychlewska mówi:

  Moja rodzina pochodzi z Kresów, mój dziadek przyjaznił się z Żydami, w naszym majątku w Białogródce ukrywali się Zydzi do czasu zbrodni Wołyńskiej.W latach 80-tychkiedy byłam młoda dziewczyną,żyli jeszcze starzy ludzie w rodzinie , nigdy nikt nie mówił żle o ŻYDACH- NIGDY,tak twierdzi tez moja mama.

 27. Gorąco popieram protest, dołączam się do niego. Pan Grabkowski fałszuje historię, jego podejście nie ma nic wspólnego z nauką. Jrst to szkalowanie imienia Polski.

  Prof. zw. dr hab. Eugenia Potulicka

 28. Stefan mówi:

  Nawet Urban, ok. 3 lata temu, w swoim NIE, uczciwie opisał, że to, co się działo w Polsce, to była pestka w porównaniu z tym, jak mordowali żydów na Ukrainie, Litwie, Węgrzech, Tam ofiar było ok 50 x więcej.
  Polska- pisze- to była oaza spokoju.
  A tu chodzi o kasę- 64 mld odszkodowań. Jeżeli nie, to dalej będą oczerniać Polskę na arenie międzynarodowej. Dlatego PO chciała sprzedać lasy. Dobrze, że teraz nasza premier stawia sprawę po męsku- nie chce uchodźców. Zobaczycie, za 50 lat muzułmanie przejmą władzę na zachodzie i napadną na Polskę. Dlaczego premier nie wypomina Zachodowi, robienia pola do wojny, przyjmując milion obcego wojska?

  • FDDFDFDFD mówi:

   klamiesz jak pies nie chodzi o zadne odszkodowania bo o takie nawet prosby nie ma . Polacy zabili i wydali 200.000 Zydow . I nigdy z tego nie wyjdziecie BO TO JEST PRAWDA . to ze ukra wymordowali 20x razy wiecej zydow to nie umniejsza waszej zbrodni .

   • A TY FDDFDFDFFD co ty za pingwin jesteś,nawet ruskie trole potrafią lepiej kombinować. Szwajges jesteś, i to w dodatku ani żyd przyzwoity,ani chabadowiec . Pewnie jakiś szabes goj płacony od wiersza. Te 200 000 to możesz powtarzać do znudzenia.Pokazałbyś się któremuś z przyzwoitych IZRAELITÓW, tych sprzed wojny, to by ci napluł w twarz. A czy wiesz ,że na ul. Leszno pod 20 była siedziba GESTAPO, ALE ŻYDOWSKIEGO. TAK GESTAPO, po Warszawie latali i łapali, bo sie lepiej na narodzie wybranym znali. Poczytaj, są źródła nawet w yjdisz.

 29. Pell_Agia mówi:

  1. Pan Grabowski (prof.?) jest podobnym Polakiem jak J. Gross – tylko w połowie, dzięki jednemu z rodziców, ale jak wynika z jego postawy,
  nie czuje się nim wcale. Gdyby czuł się Polakiem, więcej wiedziałby i pisał o cierpieniach również Polaków .
  2. W przedwojennej Polsce było 3.000 000 Żydów, do obozów w Polsce zwożono Żydów z Polski i całej Europy… Proszę mi wytłumaczyć, jak Polacy żyjący w niemieckiej niewoli, mieli te miliony ludzi uratować ?
  3. Zastanawiam się, może są takie dane, ilu Polaków będących w śmiertelnym zagrożeniu hitlerowskim, , uratowali Żydzi ?
  4. Może są dane, których ja nie znam, ilu współpobratymców Żydów, uratowali żydzi ?
  5.Jak pomagali Żydom, swoim współbraciom pomagali Żydzi amerykańscy ? Czy ich działalność wspierająca oskarżenia Polaków nie jest zagłuszaniem swojego sumienia ?
  6. Czy zbieramy dane ilu Polaków poniosło śmierć z winy Żydów ?
  chocby komunistów żydowskich…
  7. Nasze, Polaków, tłumaczenie się , obrona przed niesłusznymi oskarżeniami , nie przyniesie pozytywnego rezultatu, bo po prostu, pewnym ludziom , grupom żydowskim, bardziej opłaca się (nietylko finansowo) uczynić prześladowcami i katami Żydów, Polaków i Polskę

 30. Ewa Z. D. mówi:

  Brak słów !!!- powinien się nazywać – Grabieżca – pospolity śmieć…
  Za brudne pieniądze oddał duszę diabłu… Wstyd i hańba !!!

 31. Kresowiak mówi:

  Jerzy Kichler – p-cy Gminy Żydowskiej we Wrocławiu podczas wykładu
  w auli PWT na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu powiedział,że;”…są dobrzy Żydzi i parszywi Żydzi…”Jakim Żydem jest p. Grabowski niech każdy oceni po jego słowach i owocach…

 32. Konrad Józef Turzyński mówi:

  W pełni popieram stanowisko polskich naukowców i oświadczenie Reduty Dobrego Imienia w sprawie działalności p. Jana Grabowskiego.

 33. A. Jurek mówi:

  Z czym do ludzi – Panie prof. Janie Grabowski z Kanady? Miażdżąca przewaga głosów przeciwnych polskich intelektualistów, którzy podpisali się pod protestem w sprawie dotyczącej – rzekomego prześladowania żydów przez Polaków. Niech Pan wycofa swoje kłamliwe i fałszywe opinie na temat prześladowań swoich rodaków rzekomo przez Polaków na arenie międzynarodowej!!! Bo psuje Pan dobre imię i wizerunek Polski na świecie.

 34. Szymon Jan Nowakowski mówi:

  Dziekuje Panstwu za przywracanie prawdy historycznej o Polsce, Polakach, obywatelach RP roznych narodowosci i propagowanie jej w przestrzeni spolecznej, takze poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to inicjatywa konieczna wobec zaklamywania w przestrzeni publicznej faktow historycznych dotyczacych Narodu Polskiego i jego relacji z innymi narodami i spolecznosciami narodowymi, zwlaszcza z diaspora zydowska.

 35. Jacek Kranz mówi:

  Tak się nie godzi, panie Grabowski! Jaki z pana Polak?! To, co pan czyni to podłość wobec naszej, polskiej, wojennej martyrologii. Jeśli jest w panu choć cień ludzkiej przyzwoitości to zapraszam do Markowej na Podkarpaciu – do muzeum poświęconego pamięci Rodziny Ulmów – na ekspiację i duchowe rekolekcje. Trzeba się nawrócić w prawdzie – i przeprosić Polskę!

 36. Stanislaw mówi:

  – Prawdą jest. że najwjęcej żydów na świecie po Ameryce i Rosj było w Polsce. To prawda że Amerzkańscy żydzi niezbyt pochlebnie zachowali sie wobec swoich braci w Europie a szczególnie w Polsce.
  Natomiast Procent Polakow którzy uratowali żydów jes bardzo niski w porównaniu z innzmi okupowanymi krajami Europy. Pytanie dlaczego zostaje niedpowiadane. Bo albo dobro żydowskiego sąśiada było na rękę Polaka. Albo Polak zapomniał że Jezus był żydem. A pamiętał tylko że żyd przyczynił się do jego śmjerci i dzis można się bezkarnie zemścić. Kto to kapuje to kapuje.

  • Mariusz mówi:

   W Wilnie, Grodnie i na Kresach Wschodnich żydzi na czołgach bolszewickich, sowieckich zagrabili dobro sąsiada, Polaka, w postaci pałacyków, dworków, domów i kamienic!!!
   Jesteście winni Polsce i Polakom,spadkobiercom owych dóbr grube mld $

  • FDDFDFDFD mówi:

   nikt na swiecie nie ma pretesji do polakow ze nie RATOWALI !!!!!!!!!!!!!!!!!! ALE ZE WYDAWALI I MORDOWALI !

   • Bill mówi:

    FD… Masz problemy emocjonalne i dlatego nic do Ciebie nie dociera. Prawda jest taka że żydzi od setek lat zapracowali sobie na swój los. A najgorsze że w czasie niemieckich zbrodni byli tchorzami i w imię chorej religii i materializmu sprzedawali swoich. A teraz próbujecie od pół wieku robić pieniądze na przedsiębiorstwie holokaust. Możesz sobie tu szczekać ale nie będzie to miało żadnego wpływu na prawdę.

  • axel mówi:

   Panie Stanislawie brzydko jest tak kłamać a życie już się kończy i może nie będzie czasu by przeprosić za te kłamstwa. Powinien Pan przeczytać “Protest” Zofii Kossak Szczuckiej z 1942 roku, przeczytać, dobrze zrozumieć i gorzko zapłakać nad Jej proroczymi słowami. Ratowaliśmy Was mimo tego że Nas (Polaków i Polski) nienawidzicie i nienawidziliście, ratowaliśmy Was nie spodziewając się nawet słowa dziękuję, ratowaliśmy Was spodziewając się tego że będziecie kłamać i oskarżać Nas o zbrodnie których nie popełniliśmy.

 37. kris mówi:

  Jeszcze jeden niby Polak, który dla kariery i blichtru szkaluje naród, który tyle wycierpiał w czasie wojny i tyle zrobił dla Żydów w czasie wojny. Zaprzaniec i oszczerca – niegodny nazywania się Polakiem.

 38. cecylia mówi:

  Najcenniejszym dziedzictwem ludzkosci jest Dekalog, ktory zawiera najbardziej podstawowe zasady postepowania, obejmujacego zarowno nasze odnoszenie sie do Boga, jak i bliznich. Dekalog zakazuje bluznierstwa, zlodziejstwa, klamstwa, niewiernosci. Tymczasem dzis niektorzy moga bluznic, krasc, szerzyc nieprawde, rozwodzic sie lub tworzyc tzw. zwiazki partnerskie. Moga – w imie tolerancji. A ci, ktorzy chcieliby postepowac zgodnie z Dekalogiem, sa spolecznie wykluczani jako ludzie zacofani, fundamentalisci, nienowoczesni. Jesli natomiast dobro zostanie zastapione przez tolerancje, to tolerancja objac mozna bedzie zlo, co doprowadzi w koncu do zniszczenia czlowieka, a nawet calych spoleczenstw.

  • A mówi:

   Cóż nie jest łatwo być przyzwoitym człowiekiem. Tak było w przeszłości, jest i będzie. Nieliczni tylko potrafili pomagać Żydom, tak było i trzeba z tym żyć, nie ma sensu się oszukiwać i pisać historii od nowa…

 39. Artur Sz. mówi:

  Wiadomo, że w trakcie drugiej wojny światowej byli w Polsce Polacy, którzy z rożnych powodów, czy raczej pobudek, przyczynili się do śmierci jakiejś części Żydów i pewnie nie tylko Żydów. Największe obiekcje można mieć do tych, którzy zrobili to z pobudek najniższych. W czasach obecnych też są pewnie tacy, którzy w podobnych warunkach postąpiliby podobnie. Mam nieodparte przeczucie, że Ci, którzy aktualnie sympatyzują bardziej z „zagranicą” niż z Polską, stanowiliby – per analogiam – główną część takich „współpracowników”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *